King Sarhili ka Hintsa commemoration in Hohita, Cofimvaba

UNSUNG HERO, AmaXhosa King Mpendulo Sigcawu is flanked by royal family members and traditional healers at the King Ntaba Sarhili commemoration held in Hoyita near Cofimvaba Pic- LULA

AmaXhosa King Mpendulo Sigcawu and Nelson Mandela University Professor Ncedile Saule have expressed concern over how Xhosa history is being portrayed by white historians, saying black people should be allowed to write their own story. The royal and the academic were speaking at an event where the Xhosa kingdom, in partnership ...

Read More »

Eastern Cape House of Traditional Leaders New Leadership

Eastern Cape House of Traditional Leaders New Leadership

The Eastern Cape Provincial Secretary of the Congress of Traditional Leaders of South Africa – CONTRALESA, Nkosi Mwelo Nonkonyana has been elected at the new chairperson of the Eastern Cape House of Traditional Leaders (ECHTL).  Nkosi Nonkonyana, Ah! Zanemvula, won this seat which has just been vacated by Nkosi Ngangomhlaba ...

Read More »

Banning of The wound (Inxeba) movie

Wits University students protest against inxeba the wound movie which insults Xhosa Culture, ulwaluko (9)

Inxeba (The Wound) is a movie directed by John Trengove. The movie shows the Xhosa tradition of ulwaluko, it is told from the perspective of a homosexual Xhosa man. It shows the journey to manhood, and documents the ins and outs of the initiation process. The movie has a lot ...

Read More »

POEM-Umbongo – Ndilixhoba kulamaxhalanga by Ncumisa Garishe MaMiya

vulture-POEM-Umbongo - Ndilixhoba kulamaxhalanga by Ncumisa Garishe MaMiya

Ndilixhoba kulamaxhalanga Andiqaphele angaqiqanga  Andiqabukela endiqwalasela Andifumana ndinqweneleka  Azigqamisa ezama ukuzisondeza Ngelokufeza umnqweno wokuzanezisa Esazi nje ukuba azakuzixhaphazela AziXhobise ngamaqhinga  Elungiselela ukundiqhatha qhatha Nam ndaqabuka sele’qhasha  Ndaweni yok’nqandwa Zisuke zaqhwatywa izandla kunconywa .   Ndilixhoba kulamaXhalanga Andisosiqondamva nto nje ndiphantsi kobunzima Ubunzima obakhelwe koluxanduva  Uxanduva lokuba nesizotha ngokuzola Ukuba yiGusha ...

Read More »

Ukombathiswa kweNkosi kumaBomvana, Ah! Zwelikhanyile, Jalamba kaTshezi

Vuyani Gwebindlala, Ah! Zwelikhanyile - iNkosi yamaBomvane - Bomvana Traditional Council 53

Ngolwesihlanu umhla weshumi elinane kule yeKhala (14 July 2017) ibinguMbo nomXesibe kwaNoofisi Komkhulu eMgojweni eXhorha kwelamaBomvana. Le ibiyimini enkulu ngeyona ndlela, imini yokombathiswa kweNkosi kumaBomvana kwiNkqila iBomvana Traditional Council, uNkosi uVuyani Gwebindlala, Ah! Zwelikhanyile. uNkosi u Zwelikhanyile ebethatha indawo kunina omzalayo umama uNoofisi Gwebindlala, iNkosikazi yongasekhoyo uNkosi uMelibhuwa kaVulindawo kwindlu ...

Read More »

Imbongi yosiba uAkhona Mafani (Bhodl’ingqaka) unikwe uphum’aphele

Imbongi yosiba uAkhona Mafani (Bhodl’ingqaka) unikwe uphum’aphele

Imbongi yosiba uAkhona Mafani (Bhodl’ingqaka) waseRhini, unikwe uphum’aphele kwimicimbi yesebe lezemidlalo nenkcubeko kweli phondo ngenxa yombongo wakhe ogxeke umongameli uJacob Zuma. UMafani ufumene ingxelo zokuba umbongo wakhe ucaphukise umphathiswa uPemmy Majodina de washiya phakathi umcimbi ububanjelwe eRhini ngomhla wesithathu kule nyanga. “Ngumbongo obhaliweyo lo bendivakalisa izimvo zam apha ngento endikholelwa ...

Read More »

Nangoku u Ntsikana wayengumngcatshi wexoki

Ntsikana ka Gabha, first Xhosa Christian - umngcatshi wexoki

Ndiphakanyiswa linqaku likaTshatshu, umfo kaMakuliwe lomhla we-15 kule yeSilimela 2017, elinesihloko esithi , “AmaXhosa ayebusila kwasendulo utywala.” Kuba ndivumelana nolo luvo andizukuchitha ixesha kulo mba noxa ndisahluka apha naphaya kuye, koko ndifuna nje ukumkhuza kule nto ekubonakala ukuba uzimisele kuyo- ukugxibha, anyembe nabani na ozakuzela ubunganga benkolo kaNtu. Ngethamsanqa, ndandiwuzimasile ...

Read More »

Umkhosi WokuKhahlela kaXhosa – King Zwelonke Royal Trust

Umkhosi wokuKhahlela ka Xhosa, Nqadu Great Place - pics by Hlathi - Sbu Jali Tsipa of Ramesu.co.za Photography (254)

Umkhosi wokukhahlela kaXhosa ngumnyhadala ozakwanzeka rhoqo ngonyaka phaya Komkhulu eNqadu ngomhla wesine kwinyanga kaTshazimpuzi (Annual ceremony that will take at the Nqadu Great Place on the 4th of April). Ngo 2018 uKumkani uZwelonke uzakube egqiba iminyaka engamashumi amahlanu (50 years old), ngoko ke uMkhosi wokuKhahlela uzakuba ngalemini yokuzalwa kweKumkani. Ngomhla ...

Read More »

King Hintsa Memorial Lecture 2017 by Prof Ncedile Saule

King Hintsa Memorial Lecture 2017 Presented by Professor Ncedile Saule

The King Hintsa TVET College together with The Xhosa Kingdom and the three surrounding Municipalities of Mnquma, Mbhashe and Amathole,  organised the King Hintsa Memorial Lecture 2017 which was presented by Professor Ncedile Saule on the 12 May 2017 at Butterworth Christian Centre, Extension 6, eGcuwa. This was exactly 182 years after ...

Read More »

A milestone Rhodes University PhD written in isiXhosa

Dr Hlezi Kunju, who wrote his Rhodes University PhD in isiXhosa, with his family

A chance encounter between a South African music teacher and Xhosa-speaking students in Zimbabwe has led to the production of Rhodes University’s first PhD thesis in isiXhosa. Although the study unveiled little-known linkages between AmaXhosa in the Eastern Cape and a community of over 200000 others living in Mbembesi, about ...

Read More »