Ingcibi – Traditional surgeon named cultural ambassador

Ingcibi yakwa Bhaca Maganise Mbasane, who has circumcised 30 000 young men, with his assistant Keke Nongqotho - Xhosa Culture

Renowned Mount Frere traditional surgeon and sangoma Isaac Maganise Mbasane, who has circumcised about 30000 boys since 1984 without any of them dying, has been named cultural ambassador of the AmaBhaca nation. Traditional leaders, government officials and colleagues applauded Mbasane for ensuring the safety of traditional circumcision and initiation in ...

Read More »

Respect the Bhaca Kingdom

King Madzikane II - AmaBhaca

Dear Zwelonke, First, I must congratulate you on your historic coronation and wish you  well as you gain momentum in mastering your pivotal role to lead the Xhosa nation and restore its dignity. The event on May 15 at Nqadu was a resounding success and we equally appreciate that our ...

Read More »

KwaBhaca Kingdom Umkhosi wokukhahlela (womhlanga) 2014

Umkhosi wokukhahlela - Bhaca Royal Reed ceremony - Elundzini Royal Residence, KwaBhaca (6) - Bhaca Maidens

We recently had an opportunity to speak to the King of the Bhaca Kingdom, King Madzikane II, Ahh! Tholelengwe!!! Thandisizwe ka Dilizintaba ka Dingumhlaba ka Mabhijela i ka kaMthakathi kaQoza ka Diko ka Ncaphayi ka Madzikane ka Khalimeshe ka Vebi ka Wabane ka Didi (Zelemu) ka Lufulwenja, ka Mageba, ka Gumede ...

Read More »

What is Heritage

Siyabonga UGqoboz'imbawula Ngcai 2a - MaXhosa by Laduma - Xhosa Heritage

I see people especially youngsters fail to understand the meaning of heritage. Let us define and examine it with a simple language from Oxford dictionary of current English; “it is property that is or may be inherited; an inheritance”. Meaning our heritage is what has been passed to us by ...

Read More »

AmaXhosa AseRhawutini Heritage Reunion

AmaXhosa AseRhawutini Heritage Reunion - Mbafi Lodge - Xhosa Culture (33)

AmaXhosa AseRhawutini Heritage Reunion is an annual event organized by Mzoxolo Allistair Jola Mpike, Bonke Mlungwana, Thobela Biko and others. In previous years, the event is said to have been held successfully and this year’s event was also expected to be likewise… The aim of the event is to unite ...

Read More »

Kumahla Ndinyuka [Trials & Tribulations]

Kumahla ndinyuka omhlaba, ndidla ngolumka ndifane naye u-Raymond Mhlaba, ndilandele yona indlela, kanye njengaye no-Nelson Mandela, ndithi ezindzulwini zobusuku, ndime njengaye utata u-Walter Sisulu, andisathethi ngayo ingqondo yemveli, iqhawe lomzabalazo utata u-Govan Mbeki, ufane wazibuza ukuthi ndingubani, ekugqibeleni sakubakunye naye no-Hani, andisayikubanjwa nayimilambo, ndohlala ndili-Comrade lika-Oliver Tambo! Translation of this ...

Read More »

Marikana (by Xolile Mgijima)

Mgcineni ‘Mambush’ Noki - Marikana Massacre

Mzi wakowethu, Sizwe sasekhaya Ma-Afrik’amahle, Sizwendin’esintsundu Kwakhona lelo xesha leenkumbulo Sikhumbul’ukuwa kwabantwana bomgquba Sikhumbul’ukuwa kwabantakwethu Sikhumbul’ukuwa kwemidak’emnyama Sikhumbul’umbon’ombi wokugraywa kwamadod’elizwe Isankenteza nangoku loo ngxokolo naloo ngxolo yevolovolo “dudu—dududu—dudududu” Lahlanz’iselwa waqhawuk’unobathana kwabaninzi Sikhumbula loo mini bantwana basekhaya Marikana, Marikana, kanti kwenzeka ntoni? Owu! Owu! Marikana Yenzek’intlekele madoda Zatyakatywa zagraywa iintsika zemizi ...

Read More »