Home / About Us / About XhosaCulture.co.za

About XhosaCulture.co.za

The primary objectives are preserving & promoting our Cultural Heritage. Sharing knowledge on various issues regarding the Xhosa Culture (by Xhosa, we’re not limiting it to just the Xhosa tribe/nation of AmaGcaleka & AmaRharhabe) but the people that speak isiXhosa, i.e. AmaXhosa, AbaThembu, AmaMpondo, AmaMpondomise, AmaBhaca, AmaXesibe, AmaMbo, njalo-njalo… We look at their History, Amasiko nezithethe, Iziduko, Ukholo lwemveli, the language, Xhosa Music, Traditional Clothes & Fashion, Food & any other elements found in the South Nguni tribes, usually referred to as amaXhosa…

Eyona nto eyenza ukuba ndiqala eli qonga ekuthiwa yi-XhosaCulture, kukuba ndiyazithanda izinto zakwaNtu. Ndabona ukuba makhe ndabelane nabantu abasithandayo isiNtu nempilo yakwaNtu ngolwazi. Eny’ into, ndiye ndaqwalasela kumaXhosa akuthi amanintsi ukuthi ayijongela phantsi nantoni na eyeyakwaNtu, baphakamise ezaseNtshona izinto. Ulwimi olu lwethu siyaphulukana nalo, umntu xa ekhumsha, simbona engcono kunalowo uthetha olwenkobe. Imbali yethu asiyihoyanga, kwaye asiyazi kwayona, nangona inintsi ngolona hlobo into esingayifunda kuyo. Amasiko nezithethe zakwaNtu awasahoyekanga ngoku, abantu bathi zizinto zakudala. Iziduko azisaziwa ngabantu abanintsi, umfana umbone etshata nesihlobo sakhe kukungazazi ukuba bangoobani na… Intlonipho ayisekho ncam kwisizwe sakuthi kuba sisityeshele isiNtu esasifundisa imbeko nentlonipho. Ukholo lwemveli lujongelwa phantsi kwaye alwaziwa ekubeni ilulo oluncede esi sizwe sakuthi side size kufika apho sikhoyo ngoku. Ubona abantu behamba nomoya wonke obhudlayo phandl’apha, bahamba neenkolo abangazaziwo nokuba zaqalelwa ntoni, ngoobani, bayeka le yabo bayiphiwa nguMdali uQamata.

Eny’into yeyokuba isiNtu naso sinayo indima esinokuyidlala enintsi kule minyaka siphila kuyo ekulungiseni imiceli-mingeni esiye sijongane nayo… Ndizama ukuba sikhuthazane, sikhumbuzane nangemvelaphi yethu. Sibe nebhongo neqhayiya ngoBuntu bethu singumz’ontsundu. Ngoko ke, kwakuphezu kwezi ngcinga ezenza ukuba ndiqale eli qonga lakwaNtu (eliquka zonke izizwe ezithetha isiXhosa: AmaGcaleka, AmaRharhabe, AbaThembu, AmaMpondo, AmaBhaca, AmaMpondomise, AmaXesibe, Aba-Mbo (amaHlubi, amaZizi, etc) nezinye

8 comments

 1. Siyabulela ngombono wakho omhle, uzakusiphucula kakhulu isizwe sakwantu. Pinda

 2. Ngxa ke kuye wonke kumlisela noMthinjanaothe wathatha inxaxheba kulwakhiwo, ubhalo nokwabelana ngesona sakhe satyeba IsiXhosa kule (website). ndizingomba isifuba, ndizighobha amacala kwaye ndinelunda ngabuXhosa bam ngaSixhosa sam, ndithi makwande apho nithathe khona. ukwanda kwaliwa ngumthakathi

 3. Mathemba Magwentshu

  Molweni Bantu bakuthi. Ndikhangela iPrivate schools ezifundisa isiXhosa as a 1st or 2nd language from grade 1. Umntwanam uzokwenza uGrade 1 ngo 2017. Mna ndihlala ePretoria East, ndingaluvuyela uncedo lwenu. Camagu!

  • Uba awuyifumani, bhala amagama abazali abanomdla wesiXhosa kwisikolo sakho, udinga 30-35 ukuze isikolo sinyanzeleke sifundise ulwimi olo. Xa unengxaki uye kurhulumente

 4. Im Dave, from belguim
  well i would like to know where, can i find dress traditional wedding xhosa and how much is cost?
  Thanks for you help
  regards
  Dave
  God bless

 5. Ndicela imvelaphi yoXaba

 6. Enkosi, kumnandi xa kunje ufunda ngemvelaphi yegazi lakho, ndirhabulile, ndiqalile nje andifuni kuyeka, ngaphandle kale kaNkosi u Maqoma incwadi ngeziphi ezinye ezithengiswayo apha okanye onokuzikhankanya kwabanomdla kwizifundo ezinje?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.