Home / izimvo – opinions

izimvo – opinions

Inxeba MUST be banned in AFRICA – open letter to Inxeba movie

Inxeba the wound must fall - be banned

Dear Inxeba Production Team About a year ago a discussion ensued in class which landed us in a conversation around cultures and how each is distinct and how that distinction influences morals, values etc. The matter of initiation came up. Everyone except the Xhosa-speaking few had a lot to say ...

Read More »

Nangoku u Ntsikana wayengumngcatshi wexoki

Ntsikana ka Gabha, first Xhosa Christian - umngcatshi wexoki

Ndiphakanyiswa linqaku likaTshatshu, umfo kaMakuliwe lomhla we-15 kule yeSilimela 2017, elinesihloko esithi , “AmaXhosa ayebusila kwasendulo utywala.” Kuba ndivumelana nolo luvo andizukuchitha ixesha kulo mba noxa ndisahluka apha naphaya kuye, koko ndifuna nje ukumkhuza kule nto ekubonakala ukuba uzimisele kuyo- ukugxibha, anyembe nabani na ozakuzela ubunganga benkolo kaNtu. Ngethamsanqa, ndandiwuzimasile ...

Read More »