Home / Poetry

Poetry

POEM-Umbongo – Ndilixhoba kulamaxhalanga by Ncumisa Garishe MaMiya

vulture-POEM-Umbongo - Ndilixhoba kulamaxhalanga by Ncumisa Garishe MaMiya

Ndilixhoba kulamaxhalanga Andiqaphele angaqiqanga  Andiqabukela endiqwalasela Andifumana ndinqweneleka  Azigqamisa ezama ukuzisondeza Ngelokufeza umnqweno wokuzanezisa Esazi nje ukuba azakuzixhaphazela AziXhobise ngamaqhinga  Elungiselela ukundiqhatha qhatha Nam ndaqabuka sele’qhasha  Ndaweni yok’nqandwa Zisuke zaqhwatywa izandla kunconywa .   Ndilixhoba kulamaXhalanga Andisosiqondamva nto nje ndiphantsi kobunzima Ubunzima obakhelwe koluxanduva  Uxanduva lokuba nesizotha ngokuzola Ukuba yiGusha ...

Read More »

Kumahla Ndinyuka [Trials & Tribulations]

Kumahla ndinyuka omhlaba, ndidla ngolumka ndifane naye u-Raymond Mhlaba, ndilandele yona indlela, kanye njengaye no-Nelson Mandela, ndithi ezindzulwini zobusuku, ndime njengaye utata u-Walter Sisulu, andisathethi ngayo ingqondo yemveli, iqhawe lomzabalazo utata u-Govan Mbeki, ufane wazibuza ukuthi ndingubani, ekugqibeleni sakubakunye naye no-Hani, andisayikubanjwa nayimilambo, ndohlala ndili-Comrade lika-Oliver Tambo! Translation of this ...

Read More »

Marikana (by Xolile Mgijima)

Mgcineni ‘Mambush’ Noki - Marikana Massacre

Mzi wakowethu, Sizwe sasekhaya Ma-Afrik’amahle, Sizwendin’esintsundu Kwakhona lelo xesha leenkumbulo Sikhumbul’ukuwa kwabantwana bomgquba Sikhumbul’ukuwa kwabantakwethu Sikhumbul’ukuwa kwemidak’emnyama Sikhumbul’umbon’ombi wokugraywa kwamadod’elizwe Isankenteza nangoku loo ngxokolo naloo ngxolo yevolovolo “dudu—dududu—dudududu” Lahlanz’iselwa waqhawuk’unobathana kwabaninzi Sikhumbula loo mini bantwana basekhaya Marikana, Marikana, kanti kwenzeka ntoni? Owu! Owu! Marikana Yenzek’intlekele madoda Zatyakatywa zagraywa iintsika zemizi ...

Read More »

Izingane zooMa (by Xolile Mgijima)

Xhosa mother and child, (Umama Nomntwana) SL_2009_DUGGANCRONIN

Thina sizingane zooMa Thina sizingane zomama beAfrika Thina sizingane zeendlezanekazi, intw’ezimibele mid’ebhonxe kunene Siyinzala yezikhukukaz’ezimaphik’amabalabala, Iimbelukazi zesizwe, imidak’emihle kunene Siyinzala yomama besintu oomama bakwaNtu Thina sizingane Zooma Thina sizingane zomama Sizingane zamaqhawekazi  iinkokheli zelizwe, Izisele zenyathi eziphuphuma lulwazi nemfundiso Int’ezifunde zade zayityekeza eyaseAfrik’imfundo Int’eziyazi ukusuka nokuhlala imbali yomdak’omnyama ooNolwazi kaloku ...

Read More »

Siyabonga Ngcai aka Gqoboz’imbawula/Mbawula

Siyabonga Ngcai better known as Gqoboz’imbawula/Mbawula is an Architectural Technology student at Nelson Mandela Metropolitan University. He is a praise singer poet, writer; vocalist and former pantsula dancer born and raised in Mthatha in 1989. His poetry and music, referred to Rhythm and Poetry or UmculoBuciko is more dominated by ...

Read More »

Liduduma Lidlule (by Jongi Ichule Mriga – Xhosa poet)

Liduduma lidlule Liduduma lidlule Noba lisina ngamandla Kodwa ndiyazi liseza Kuzola liphume ilanga Nhoko ezi zimanga Zisiwa ngamandla Phezukwala wam amagxa Zindenze ndifune ukuzibeka Phantsi iintambo kodwa azisayi Kundetha amandla Sele ndingundaba mlonyeni Into yokuncokola emlanjeni Kwabadala nasezintsaneni Ndisebugxwayibeni Ndiyilonto ingajongelwa ntweni Ndisuke ndayityuwa ephelelwe Sisongo suka yaphoselwa Phandle bayixusha ...

Read More »

Ziphin’iinkomo zobawo madoda – Xolile Mgijima

Koda kubenini mawethu, koda kubenini zidwesha nani zidweshakazi?Koda kubenini mlisela nomthinjana kaNtu? Yhini na sabukela ungqib’umhla nezolo. Yhini na sahlala bhaxa iinkomo zeAfrika zingekabuyi,,, Ziphin’iinkomo magwalandini? Ziphin’iinkomo sizwe seAfrika? Senisoyika nokuzikhomba na? Najika nangabelusi benkomo zenu kutheni?Kudala sijong’enkalweni azibuyi…. Koda kubenini na siselusa iinkomo zoobawo sizelusela abany’abantu. Mazibuy’inkomo magwalandini,,Niguquke nangamaRhanuga ...

Read More »

Yiyani makwedin’iyanikhwaz’i Silimela! by Xolisile Mari

  Yiyani makwedin’iyanikhwaz’iSilimela!Yiyani booXholovane kudala nisifundekela!Kalok’ukunzim’ukuthethanani nikhonkonkotha!Kalokukunzim’ukunichubela ngezidl’uMzi nifeketha!Khulani makwedini nibe ngamadoda!Khulani kuzokwand’amadoda!Sabelani niyabiiiiiiiiiiizwa!Zaningaweselis,amadod’antliziyo zizezonina!Zeningawamamel’amadod’afana nooTiyo!Zeningabanak’abafana nooMhlakaza!Sinje namhlanje kungenxayabo!Size namhlanje kukubavumela!Indlel’ikhonjwe ngooMqhayi makwedini!Yakhonjwa ngooJongilanga bafondini!Nobe niziyekel’ubanisivanga!Thin’abangumlumiso wabo ngenxa yenu!Thin’esithukwayo ngelifa lenu!Indod’ibonwa ngenduma kwelakoweth’eMaXhoseni!Oomakot’ingemikrwelo ngenxa yokutheza!Bhasopha walahleka zezaseMLungwini!Nanamhla basyifun’indlel’abayifuman’abalandel’aBaMhloph’aBeLungu!Ikowethu likufutshane kuba liseBudodeni!Kulapho bafela khona nOoKhokho beeeeeeeethu!Ndiyekeni niyaz’thand’iindaaaba! (Umbongo ubhalwe ngu Xolisile ...

Read More »