Home / Uncategorized

Uncategorized

What is Heritage

Siyabonga UGqoboz'imbawula Ngcai 2a - MaXhosa by Laduma - Xhosa Heritage

I see people especially youngsters fail to understand the meaning of heritage. Let us define and examine it with a simple language from Oxford dictionary of current English; “it is property that is or may be inherited; an inheritance”. Meaning our heritage is what has been passed to us by ...

Read More »

Masibuyiseleni isidima somlandu wama Afrika

MZI kaPhalo mandithathe elithuba ndinihlomlele kwizicamagushelo zesihlwele saseMhlab’uhlangene, nditsho ngaloo ndlela ndiyanibhotisa. Inkqayi ingena ngentlontlo. Zonk’izinto ziqala ngomqondo. Ugwece lezimvo zokuthukuthel’ithala lelizwe lethu. Yiminyaka nje engamashumi amabini siyifumene inkululeko kwelilizwe. Phambi koko besisithi ubuzwe bethu sele bufana nobuthumbu obugululiweyo. Lonto ke yabangelwa kukutshikilelwa kwenkcubeko yethu ngaboo babesemagunyeni phantsi kolawulo lobandlululo. ...

Read More »