Home / Xhosa Culture / Hrh Nkosi Ngubengcuka Fadana pays tribute to King Hintsa

Hrh Nkosi Ngubengcuka Fadana pays tribute to King Hintsa

King Hintsa of the Gcaleka XhosaNgawo lo Mhla (12th) kweka Canzibe iNyanga kumNyaka wama 1835 ilanga lathi latshona emini kwi siZwe samaGcaleka. Umthi omkhulu wawa savakala isithonga…iZulu lagqina, lazongoma litshawuzisa imibane kambe ligqekreza. Kaloku lwangcwal’ungele lahlanza iselwa, yabe njalo iKumkani uHintsa iwunabele uqaqaqa idutyulwe emilenzeni nasentloko ngu Lieutenant George Southey ngokwe miyalelo ka Governor Harry Smith amaNgesi eBhilitane enkulu. Aaaa Zanzolo Nalo idlaka lakhe kumlambo iNqabarha!!! uHintsa ka Khawuta (1789 – 12 May 1835), the 4th paramount Chief of the Gcaleka sub-group of the Xhosa nation from 1820 until his death in 1835. Hintsa was the second eldest son of Khawuta ka Gcaleka, the second chief of the Gcaleka people. His father was in turn the eldest son of Gcaleka ka Phalo. Hintsa had 4 known sons, Sarili ka Hintsa (1810) from his first wife Nomsa kaGambushe Tshezi and Ncaphayi ka Hintsa, Manxiwa ka Hintsa and Lindinyura ka Hintsa from an unknown second wife. Namhlanje siziNkokheli zendlu yeeNkosi, thina bantwana bomgquba, thina mathole amaduna singama duna ngokwethu siyalila. Ndiyekeni ndicaphule iNgxekengxeke uMqhayi wase Ntab’ozuko xa esenjenje

Hay’ kodw’ iBritan’ eNkulu –
Yeza nebhotile neBhayibhile;

Yeza nomfundis’ exhag’ ijoni;
Yeza nerhuluwa nesinandile;
Yeza nenkanunu nemfakadolo.
Tarhu, Bawo, sive yiphi na?
Gqithela phambili, Thol’ esilo,
Nyashaz’ ekad’ inyashaza!
Gqitha, uz’ ubuye kakuhle,
Ndlalifa yelakowethu.
Makadl’ ubom uKumkani!
Ndee ntsho-ntshobololo!!
Aaaa Zanzolo!! Aaaa Zanzolo!! Aaaa Zanzolo!! Kude kufumaneke intloko yakho ngeke ulale ukuphumla Ngotyandini yamaXhosa…uthi uMthembu kakade zifa njalo izithandwa…Tarh’wameva Zanzolo!!

 

Comments

comments