Home / Poetry / Liduduma Lidlule (by Jongi Ichule Mriga – Xhosa poet)

Liduduma Lidlule (by Jongi Ichule Mriga – Xhosa poet)

Jongi Ichule Mriga - Xhosa poetLiduduma lidlule
Liduduma lidlule
Noba lisina ngamandla
Kodwa ndiyazi liseza
Kuzola liphume ilanga

Nhoko ezi zimanga
Zisiwa ngamandla
Phezukwala wam amagxa
Zindenze ndifune ukuzibeka
Phantsi iintambo kodwa azisayi
Kundetha amandla

Sele ndingundaba mlonyeni
Into yokuncokola emlanjeni
Kwabadala nasezintsaneni
Ndisebugxwayibeni
Ndiyilonto ingajongelwa ntweni

Ndisuke ndayityuwa ephelelwe
Sisongo suka yaphoselwa
Phandle bayixusha ngamanawuko
Ndilutyibiliko lokutyotha
Amathyagi nako ke
Ndililisela oko mqhagi ,,,camagu

Liduduma lidlule nam ndisalinde
Esam isabelo sezam izinto
Endizibekelwe bucala nguQamata
Ndiyeke ukubhadula ndibhidwa zizabatha zalo mhlaba wobomu obuqatha ,,

Indlala ngumbandela wokuqala
Ekukudala abadala bekhala,,,
Ezinzulwini kunzima nokulala
Iphango liyala amathumbu egxwala ngenxa yokulala ungadlanga…..

Kodwa nhoko liduduma lidlule
Kusale intlutha nobutyebi
Sisale sibalisa ngendlala
Yakudala ,sele amaselwa ezele
Imibele yehlisile leyo ke yintlutha
Ematholeni,,liduduma lidlule!!!

Comments

comments