Home / Poetry / Marikana (by Xolile Mgijima)
Mgcineni ‘Mambush’ Noki - Marikana Massacre

Marikana (by Xolile Mgijima)

Mgcineni ‘Mambush’ Noki - Marikana MassacreMzi wakowethu, Sizwe sasekhaya

Ma-Afrik’amahle, Sizwendin’esintsundu

Kwakhona lelo xesha leenkumbulo

Sikhumbul’ukuwa kwabantwana bomgquba

Sikhumbul’ukuwa kwabantakwethu

Sikhumbul’ukuwa kwemidak’emnyama

Sikhumbul’umbon’ombi wokugraywa kwamadod’elizwe

Isankenteza nangoku loo ngxokolo naloo ngxolo yevolovolo

“dudu—dududu—dudududu” Lahlanz’iselwa waqhawuk’unobathana kwabaninzi

Sikhumbula loo mini bantwana basekhaya

Marikana, Marikana, kanti kwenzeka ntoni?

Owu! Owu! Marikana

Yenzek’intlekele madoda

Zatyakatywa zagraywa iintsika zemizi

Aw’amadoda kwashek’abahlolokazi

Zashek’iintsana ziinyembezana ngokuwa kooyise

Sivakel’isanxwe sesikhalo ndawo zonke

Yasik’inimba koonozala xa bebon’umhlola

Xa bebukel’ishwangusha lokutyakatywa koonyana

Sikhumbula loo mine yeshwangusha kumhlaba weAfrika

Marikana, Marikana, kanti kwenzeka ntoni?

Kanti kwenzeka ntoni kule Marikana

Kanti yaqala phi na lempi?

Ndiyabuza mz’omhle ndicel’impendulo

Omny’ukhomb’omny’esweni, omny’uvikel’elakhe

Yhini na madoda sesaphelelwa zizazela na?

Siphi n’isazela sakho Afrika?

Asisayoyiki n’ingqumbo yeminyanya xa sitshila kanje?

Marikana, Marikana, kanti kwenzeka ntoni

Kodwa noko kunjalo sizw’esimnyama

Thulani zihlobo ningakhali

Thulani bahlobo ningasoli

Sulan’ezonyembezi maAfrik’amahle

Bayekeni bagqum’umbona ngamakhasi,

Kodwa won’umoya uzakufika uvunduze

Kuba kaloku akukho nany’efihlakala kuphele

Azakuniphendulel’amanyang’esizw’esintsundu

Uzakuniphendulelal’uMdali wen’uQamata

Marikana, Marikana, kuzobuya kulunge

(By Xolile Mgijima)

Comments

comments

Check Also

Ziphin’iinkomo zobawo madoda – Xolile Mgijima

Koda kubenini mawethu, koda kubenini zidwesha nani zidweshakazi?Koda kubenini mlisela nomthinjana kaNtu? Yhini na sabukela ...