Izingane zooMa (by Xolile Mgijima)

Xhosa mother and child, (Umama Nomntwana) SL_2009_DUGGANCRONIN

Thina sizingane zooMa Thina sizingane zomama beAfrika Thina sizingane zeendlezanekazi, intw’ezimibele mid’ebhonxe kunene Siyinzala yezikhukukaz’ezimaphik’amabalabala, Iimbelukazi zesizwe, imidak’emihle kunene Siyinzala yomama besintu oomama bakwaNtu Thina sizingane Zooma Thina sizingane zomama Sizingane zamaqhawekazi  iinkokheli zelizwe, Izisele zenyathi eziphuphuma lulwazi nemfundiso Int’ezifunde zade zayityekeza eyaseAfrik’imfundo Int’eziyazi ukusuka nokuhlala imbali yomdak’omnyama ooNolwazi kaloku ...

Read More »

MaXhosa by Laduma Ngxokolo (Fashion Designer)

MaXhosa by Laduma Ngxokolo (Xhosa fashion)

As we commemorate Youth Month and remember the heroes of 1976 in Soweto were game changers for South Africa’s future. We also celebrate another young person who is a game-changer, in a similar fashion with that of the youth of 1976. Laduma Ngxokolo is a young South African clothing designer who incorporates ...

Read More »

Martin Thembisile Chris Hani SACP leader & MK chief of staff

Chris Hani SACP leader & MK chief of staff

Names: Hani, Thembisile ‘Chris’ Born: 28 June 1942, Cofimvaba, Transkei, (now Eastern Cape), South Africa Died: 10 April 1993, Dawn Park, Boksburg, South Africa In summary: Chief of Staff of Umkhonto we Sizwe and General-Secretary of the SACP. Ahh! Tshonyane! Chungwa, Dikiza, Sawu, Tota, Simnke, Khwane, Hani, Zulu, Mth’uzimele, Gqunukhwebe, ...

Read More »

Nongqawuse – The Xhosa Cattle Killings of 1856-57

Nongqawuse (right) and Nonkosi - young Xhosa prophetess

Nongqawuse, (c.1841–c.1898), was a prophetess of the great Xhosa cattle-killing of 1856–1857. Nongqawuse was an orphan living with her uncle Mhlakaza at the Gxarha River in independent Xhosaland, close to the border of the recently colonized territory of British Kaffraria in South Africa. One day in April 1856, she informed ...

Read More »

Khaya La Bantu Cultural Village in the Eastern Cape

Khaya La Bantu dancers of Xhosa tribe

A visit to Khaya La Bantu cultural village in the Eastern Cape will give you a taste of authentic Xhosa hospitality and open your eyes to the role that traditional art and craft play in the cultural identity of the Xhosa people. Khaya La Bantu Cultural Village in the Eastern ...

Read More »

Natives Land Act, 1913 – dispossession, segregation and restitution

south_african_homelands as a result of the 1913 Land act

Thina sizwe, thina sizwe esinsundu, Sikhalela izwe lethu Elathathwa ngabamhlophe Mabawuyeke umhlaba wethu. Abantwana, abantwana be-Afrika Bakhalela i-Afrika izwe labo Elathathwa ngabamhlophe Mabawuyeke umhlaba wethu! “Awakening on Friday morning, June 20, 1913, the South African Native found himself, not actually a slave, but a pariah in the land of his ...

Read More »

Thabo Mvuyelwa Mbeki former President of South Africa

Thabo Mvuyelwa Mbeki,with other Xhosa men eating fresh beef in Ngcingwana, Idutywa in former Transkei

Names: Mbeki, Thabo Mvuyelwa Born: 18 June 1942, Idutywa in Transkei, South Africa In summary: President of South Africa, first deputy president in the new Government of National Unity.   Clan names (Isiduko): iZizi, uJama kaSijadu, umqala mde ungangenduku, Dlamini, Fakade, Ngxibi. Thabo Mvuyelwa Mbeki was born on June 18 ...

Read More »

Inkosi u Phondolwendlovu Zanembeko Ndamase born 18 June 1951

Phondolwendlovu Zanembeko Ndamase, born 18 June 1951

Ngalemini: 18 KweyeSilimelaKuzalwa Inkosi u Phondolwendlovu Zanembeko Ndamase unyana ka Kumkani wamaMpondo aseNtshona eNyandeni u Tutor Nyangelizwe Vulindlela Ndamase nowakwakhe, HRH Jessie Thandiwe Zulu, owazalwa siSilo samaZulu u King Solomon ka Dinuzulu. INKOSI u Phondolwendlovu uzalwa ne Nkosi u Makaziwe Ndamase utata weKumkani yamaMpondo aneNtshona kungoku nje u Kumkani u ...

Read More »

Sinovuyo Traditional Dancers

Sinovuyo Traditional Dancers is an energetic professional traditional dance performing group of talented youth and teenagers. Most of the group members have been overseas to showcase their skill & their love of Xhosa Culture. When this group performs you will be blown away. The meaning of the group name ‘Sinovuyo’ ...

Read More »

Siyabonga Ngcai aka Gqoboz’imbawula/Mbawula

Siyabonga Ngcai better known as Gqoboz’imbawula/Mbawula is an Architectural Technology student at Nelson Mandela Metropolitan University. He is a praise singer poet, writer; vocalist and former pantsula dancer born and raised in Mthatha in 1989. His poetry and music, referred to Rhythm and Poetry or UmculoBuciko is more dominated by ...

Read More »