Respect the Bhaca Kingdom

King Madzikane II - AmaBhaca

Dear Zwelonke, First, I must congratulate you on your historic coronation and wish you  well as you gain momentum in mastering your pivotal role to lead the Xhosa nation and restore its dignity. The event on May 15 at Nqadu was a resounding success and we equally appreciate that our ...

Read More »

The Coronation of AmaXhosa King, HM Zwelonke Sigcawu

XHOSA KINGDOM family tree

The Coronation Ceremony of the King of AmaXhosa, His Majesty Mpendulo Sigcawu, Aah! Zwelonke! is a very noteworthy & momentous occasion. It has rekindled in many of us a sense of pride and the need for us to reconnect with our African roots. 15 May 2015 – A historic day for ...

Read More »

XCUS (Xhosa Cultural Union of Students) 2015 Opening Function

Xhosa Cultural Union of Students - Wits University (Noxolo Grootboom, Jessica Mbangeni)

XCUS (Xhosa Cultural Union of Students) is a cultural society established within the University of the Witwatersrand.  It is the oldest cultural society at the University and was founded in 2001. Its aim is not only to unite Xhosa speaking students within the university but to also establish a sense ...

Read More »

KwaBhaca Kingdom Umkhosi wokukhahlela (womhlanga) 2014

Umkhosi wokukhahlela - Bhaca Royal Reed ceremony - Elundzini Royal Residence, KwaBhaca (6) - Bhaca Maidens

We recently had an opportunity to speak to the King of the Bhaca Kingdom, King Madzikane II, Ahh! Tholelengwe!!! Thandisizwe ka Dilizintaba ka Dingumhlaba ka Mabhijela i ka kaMthakathi kaQoza ka Diko ka Ncaphayi ka Madzikane ka Khalimeshe ka Vebi ka Wabane ka Didi (Zelemu) ka Lufulwenja ka Mageba ka Gumede ...

Read More »

What is Heritage

Siyabonga UGqoboz'imbawula Ngcai 2a - MaXhosa by Laduma - Xhosa Heritage

I see people especially youngsters fail to understand the meaning of heritage. Let us define and examine it with a simple language from Oxford dictionary of current English; “it is property that is or may be inherited; an inheritance”. Meaning our heritage is what has been passed to us by ...

Read More »

AmaXhosa AseRhawutini Heritage Reunion

AmaXhosa AseRhawutini Heritage Reunion - Mbafi Lodge - Xhosa Culture (33)

AmaXhosa AseRhawutini Heritage Reunion is an annual event organized by Mzoxolo Allistair Jola Mpike, Bonke Mlungwana, Thobela Biko and others. In previous years, the event is said to have been held successfully and this year’s event was also expected to be likewise… The aim of the event is to unite ...

Read More »

Kumahla Ndinyuka [Trials & Tribulations]

Kumahla ndinyuka omhlaba, ndidla ngolumka ndifane naye u-Raymond Mhlaba, ndilandele yona indlela, kanye njengaye no-Nelson Mandela, ndithi ezindzulwini zobusuku, ndime njengaye utata u-Walter Sisulu, andisathethi ngayo ingqondo yemveli, iqhawe lomzabalazo utata u-Govan Mbeki, ufane wazibuza ukuthi ndingubani, ekugqibeleni sakubakunye naye no-Hani, andisayikubanjwa nayimilambo, ndohlala ndili-Comrade lika-Oliver Tambo! Translation of this ...

Read More »

Marikana (by Xolile Mgijima)

Mgcineni ‘Mambush’ Noki - Marikana Massacre

Mzi wakowethu, Sizwe sasekhaya Ma-Afrik’amahle, Sizwendin’esintsundu Kwakhona lelo xesha leenkumbulo Sikhumbul’ukuwa kwabantwana bomgquba Sikhumbul’ukuwa kwabantakwethu Sikhumbul’ukuwa kwemidak’emnyama Sikhumbul’umbon’ombi wokugraywa kwamadod’elizwe Isankenteza nangoku loo ngxokolo naloo ngxolo yevolovolo “dudu—dududu—dudududu” Lahlanz’iselwa waqhawuk’unobathana kwabaninzi Sikhumbula loo mini bantwana basekhaya Marikana, Marikana, kanti kwenzeka ntoni? Owu! Owu! Marikana Yenzek’intlekele madoda Zatyakatywa zagraywa iintsika zemizi ...

Read More »

Nelson Mandela Timeline – Little Known Facts You May Not Know About Dalibhunga

Portrait of South African political leader Nelson Mandela between 1945 and 1960. He was wearing the traditional outfit of the Thembu tribe

Revolutionary hero and anti-apartheid icon, Nelson Mandela is among the most famous and well-respected political activists of all time, and after serving 27 years in prison, he became South Africa’s first democratically elected Black president in 1994. From his earliest days as a descendant of South African royalty, the Thembu Kingdom ...

Read More »

Iziduko zakwaNtu (Ngokwezizwe zabaMbo kunye namaNguni asemazantsi)

Xhosa men in tradional clothing talking in a village, mountains behind

Eligama elithi “AmaXhosa” kwezintsuku siphila kuzo lidla ngokusetyenziswa ukuquka unintsi lwezizwe eziseMpuma Koloni. Eneneni iMpuma Koloni inezizwe ngezizwe ezinobuKumkani bazo. Umzekelo: AmaXhosa iKumkani yawo ngu Kumkani u Sigcau, Ahh! Zwelonke! isizukulwana sikaTshawe Komkhulu eNqadu kuGatyana (Willowvale). AbaThembu iKumkani yabo ngu Kumkani u Buyelekhaya Dalindyebo, Ahh! Zwelibanzi! eBumbane Komkhulu eMthatha. Kube kho amaMpondo aseMpuma nawaseNtshona, ...

Read More »