Liduduma Lidlule (by Jongi Ichule Mriga – Xhosa poet)

Liduduma lidlule Liduduma lidlule Noba lisina ngamandla Kodwa ndiyazi liseza Kuzola liphume ilanga Nhoko ezi zimanga Zisiwa ngamandla Phezukwala wam amagxa Zindenze ndifune ukuzibeka Phantsi iintambo kodwa azisayi Kundetha amandla Sele ndingundaba mlonyeni Into yokuncokola emlanjeni Kwabadala nasezintsaneni Ndisebugxwayibeni Ndiyilonto ingajongelwa ntweni Ndisuke ndayityuwa ephelelwe Sisongo suka yaphoselwa Phandle bayixusha ...

Read More »

Nomaka Epainette Mbeki Has Passed Away At Age 98

Johannesburg – Former president Thabo Mbeki’s 98-year-old mother Epainette Mbeki has died, the SABC reported on Saturday. The Mbeki family confirmed that Epainette had died at a private hospital in East London in the Eastern Cape, the national broadcaster reported. She was admitted to hospital two weeks ago for medical observation ...

Read More »

Jessica Mbangeni – African Praise poet – Imbongi yaKwaNtu

Jessica Mbangeni was born and raised in Ngqamakhwe, in the Eastern Cape. It was her grandmother’s storytelling which was always fused with traditional Xhosa singing, that played an important role in her career as a praise-poet – imbongi. In 1999, she moved to Johannesburg and attended a School of Performing Arts ...

Read More »

Ziphin’iinkomo zobawo madoda – Xolile Mgijima

Koda kubenini mawethu, koda kubenini zidwesha nani zidweshakazi?Koda kubenini mlisela nomthinjana kaNtu? Yhini na sabukela ungqib’umhla nezolo. Yhini na sahlala bhaxa iinkomo zeAfrika zingekabuyi,,, Ziphin’iinkomo magwalandini? Ziphin’iinkomo sizwe seAfrika? Senisoyika nokuzikhomba na? Najika nangabelusi benkomo zenu kutheni?Kudala sijong’enkalweni azibuyi…. Koda kubenini na siselusa iinkomo zoobawo sizelusela abany’abantu. Mazibuy’inkomo magwalandini,,Niguquke nangamaRhanuga ...

Read More »

Yiyani makwedin’iyanikhwaz’i Silimela! by Xolisile Mari

  Yiyani makwedin’iyanikhwaz’iSilimela!Yiyani booXholovane kudala nisifundekela!Kalok’ukunzim’ukuthethanani nikhonkonkotha!Kalokukunzim’ukunichubela ngezidl’uMzi nifeketha!Khulani makwedini nibe ngamadoda!Khulani kuzokwand’amadoda!Sabelani niyabiiiiiiiiiiizwa!Zaningaweselis,amadod’antliziyo zizezonina!Zeningawamamel’amadod’afana nooTiyo!Zeningabanak’abafana nooMhlakaza!Sinje namhlanje kungenxayabo!Size namhlanje kukubavumela!Indlel’ikhonjwe ngooMqhayi makwedini!Yakhonjwa ngooJongilanga bafondini!Nobe niziyekel’ubanisivanga!Thin’abangumlumiso wabo ngenxa yenu!Thin’esithukwayo ngelifa lenu!Indod’ibonwa ngenduma kwelakoweth’eMaXhoseni!Oomakot’ingemikrwelo ngenxa yokutheza!Bhasopha walahleka zezaseMLungwini!Nanamhla basyifun’indlel’abayifuman’abalandel’aBaMhloph’aBeLungu!Ikowethu likufutshane kuba liseBudodeni!Kulapho bafela khona nOoKhokho beeeeeeeethu!Ndiyekeni niyaz’thand’iindaaaba! (Umbongo ubhalwe ngu Xolisile ...

Read More »

Masibuyiseleni isidima somlandu wama Afrika

MZI kaPhalo mandithathe elithuba ndinihlomlele kwizicamagushelo zesihlwele saseMhlab’uhlangene, nditsho ngaloo ndlela ndiyanibhotisa. Inkqayi ingena ngentlontlo. Zonk’izinto ziqala ngomqondo. Ugwece lezimvo zokuthukuthel’ithala lelizwe lethu. Yiminyaka nje engamashumi amabini siyifumene inkululeko kwelilizwe. Phambi koko besisithi ubuzwe bethu sele bufana nobuthumbu obugululiweyo. Lonto ke yabangelwa kukutshikilelwa kwenkcubeko yethu ngaboo babesemagunyeni phantsi kolawulo lobandlululo. ...

Read More »

Madiba the African Opera at the South African State Theatre

Madibe the African opera is a work was created by HRH Unathi Phathuxolo Mtirara, composed by Sibusiso Njeza and orchestrated by Kutlwano Masote. It begins in the village of Mqhekezweni, a couple of years before the birth of President Nelson Mandela, Mqhekezweni is the original Great Place of King Dalindyebo, it was seen ...

Read More »

King Hintsa of the Xhosa Nation died on this day (12 May 1835)

King Hintsa of the Gcaleka Xhosa

King Hintsa ka Khawuta (1789 – 12 May 1835), also known as Hintsa the Great. He was the 4th paramount Chief of the Gcaleka, sub-group of the united Xhosa nation from 1820 until his death in 1835. He was born just 10 years after the beginning of 100 years of ...

Read More »

Hrh Nkosi Ngubengcuka Fadana pays tribute to King Hintsa

Ngawo lo Mhla (12th) kweka Canzibe iNyanga kumNyaka wama 1835 ilanga lathi latshona emini kwi siZwe samaGcaleka. Umthi omkhulu wawa savakala isithonga…iZulu lagqina, lazongoma litshawuzisa imibane kambe ligqekreza. Kaloku lwangcwal’ungele lahlanza iselwa, yabe njalo iKumkani uHintsa iwunabele uqaqaqa idutyulwe emilenzeni nasentloko ngu Lieutenant George Southey ngokwe miyalelo ka Governor Harry ...

Read More »

Xhanti Mpakama – Xhosa Bronze Sculpture Artist on the rise

Artist and sculptor Xhanti Mpakama might not be that popular to most people, but he is slowly but surely gaining recognition for his sculptural work that depicts life on the rolling hills of the rural areas of Transkei in the Eastern Cape. His work is inspired by what’s most dearest ...

Read More »