Home / Poetry / POEM-Umbongo – Ndilixhoba kulamaxhalanga by Ncumisa Garishe MaMiya
vulture-POEM-Umbongo - Ndilixhoba kulamaxhalanga by Ncumisa Garishe MaMiya

POEM-Umbongo – Ndilixhoba kulamaxhalanga by Ncumisa Garishe MaMiya

Ndilixhoba kulamaxhalanga

Andiqaphele angaqiqanga 

Andiqabukela endiqwalasela

Andifumana ndinqweneleka 

Azigqamisa ezama ukuzisondeza

Ngelokufeza umnqweno wokuzanezisa

Esazi nje ukuba azakuzixhaphazela

AziXhobise ngamaqhinga 

Elungiselela ukundiqhatha qhatha

Nam ndaqabuka sele’qhasha 

Ndaweni yok’nqandwa

Zisuke zaqhwatywa izandla kunconywa .

 

Ndilixhoba kulamaXhalanga

Andisosiqondamva nto nje ndiphantsi kobunzima

Ubunzima obakhelwe koluxanduva 

Uxanduva lokuba nesizotha ngokuzola

Ukuba yiGusha ukulunga sendixhelwa.

Igubu lokukhaphela ingoma endiyivuma ngesingqala.

Usiba lokubhalela amaxhoba engekazalwa iziyalo zokuphila .

Ibhayi lokubeleka usizana ulungafanelwe kusizelwa.

Ibhinqa ngokubhinqiswa ngekhamandela. 

Iqhawekazi Ngokuquma amanyala.

 

Ndilixhoba kula maxhalanga

Azingomba izifuba 

Eveza izigalo ukundiGrogrisa

Esithi ezabo iinyembezi zezokuhleka 

Ndim kuphela okumele aziphalaze xa ndikhala. 

Kuba kaloku akuwo onke Amandla.

Ngokunjalo nobungangamsha.

Azirhuntyulela nezihlalo ezingentla ngenjongo zokundilawula.

Ngelithi elawo ingcwaba lisecaleni kwendlela

Koko kumele awafumane onke amagunya.

 

NdiliXhoba kulamaXhalanga

Bandibizi’ingoma evunywa nangamayilo.

Umqobo ongaqobiyo.

Isaphuselane esihlakaniphelwa naziziyatha.

Umthwalo okhuthalelwa ukuthwalwa nangamavila.

Izulu elingenwa nangabaHedeni.

Isabelo sobutyebi nakwizilambi. 

Ihombo efumaneka nakumaxelegu.

Isono esifanelwe ukoniwa nazinceku.

Ubuhle bokuhombisa nabangxhathu.

Ubutsha obuvuselela neenkothovu.

 

NdinesiXhiba kulamaxhalanga.

Sekulithuba ndilixhoba. 

Namhla nam ndikhetha ukXhoba.’

Ngoku khetha uzenza ixhiba .

Kungoko ndithiywa amagama.

Ndisanyeliswa ndiqalekiswa.

Kuba ukutshila ngesidanga sabasemagunyeni linyala.

Kungoko isithethe ndisiva ndisinyhasha Ngokuthi ndithetha inyani iKrakra .

Ndisithi kwanele nam ndingumntu ndinegunya

Koko usukela namhla ndiyazimela.

Kwanele nam ndineGunya.

 

by Ncumisa Garishe MaMiya

Comments

comments