Home / Poetry (imibongo)

Poetry (imibongo)

Ibuyambo – Sivuyile Mdyogolo

Afrika – by Jessica Mbangeni

4 comments

 1. Mhlukumezi

  Owu umoya wam uwuhlukumezile

  Ubumna ubuthathile kum

  Ingqondo ithatha ibeka kuba uyihluthule eluzinzweni lwayo

  Ingqindi lakho litshintshe imbukeko yobuso bam

  Uthe xa undikhaba wandinika kumila kumbi

  Kazi ubudoda bakho buliqhayiya na

  Ndoda ndini siyintoni na isono sam ebusweni bakho

  Iqhayiya lobuntu bam ulutshitshisile

  Mhlukumezi buphi na Ubuntu bakho

  Ndithi xa ndikujonga kuse kuthi mandisitsho isijwili

  Kowu mntu ndini ubuthathile ubuntu bam

  Kowu waze wandihlukumeza

  Mhla le ndizibona ndingengomntu ofanele ukuphila kuba mna ndiyinto engento kuba undihlukumzile Andikwazi nokuzibuka ndibeneqhayiya ngobu mna…. By Nambitha Manqola

 2. ndicela ukuqonda xa ufuna ukuphuhlisa isakhono sakho nokuba ufuna imibongo yakho ikhutshwe kwelikhasi kufueneka wenze njani na ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.