Home / Poetry (imibongo) / AFRIKA – By Jessica Mbangeni

AFRIKA – By Jessica Mbangeni

Afrika

Mama Afrika
Afrika nozala wamaAfrika
Afrika nozala womzoNtsundu
Afrika nozala womlisela nomthinjana we Afrika
 
Zifikile izikrelemnqa zinge zize kuzakuza
Zizenza oonozakuzaku
Yangqisha intomi enkulu
Yakhaba ngawo omane yalandula
Abhuduzel’amabhedengu, Ebhibhidl’amazinyo
Ebhud’ebhabhama,exel’umbhali
Wasuka wabhebhetha.
 
Ebekulukuhl’ekulahlekis’amalokonya kodwa
Awayilahla imbo yakho ngophoyiyana.
 
Bebekudova-dova bekunyathela
Bekubiza ngenqkantosi
Mhlab’omnyama, mhlaba wookhokho
Masim’aluhlaza, Masim’achumileyo, achunyiswe
Kukuzingca nebhongo lamaAfrika
 
Kuni ke ma Afrika ndithi huntshu!
Ngenxa yenyameko yokumel’inyaniso
Nenzondelelo yokugcin’uzinzo lwe Afrika!
Kuba kaloku lo mhlaba namaty’iGolide neSilivere
Inkazimlu yawo ibingekathi hayi!
Xa beliqhuntyula abarhwaphilizi belixhaphalaza amaxhalanga!
 
Qhubekani zintondini
Nani zintokazi
Qhubekani makwedini nani magqiyazana
Nize nimthobele uThixo woyihl’omkhul’uHintsa
UPhalo, URharahab’uNgqika
Ngokuba kaloku liwe phants’iqhinga
Lika mtyholi owabonwa ngumprofeth’uNtsikan’emdudweni
Elokuba nakugqilazwa nenziwe amakhoboka
Yila migegemba yamabhelempu yamahilihili
Amatshinitshini amatshijolo.
 
Rholihlahla nto ka Mandela!
Ndithi Bayethe kuwe liso leZulu
Wena uthwaluthuthu lwezitho zeengwevu zangaphambili
OoMxenge, ooSteve Biko, Chris Hani, Robert Sobukwe
Ndithetha amaqhawekazi ooLillian Ngoyi noo Adelaide Tambo
 
Rhambelinengwevu lakwa Mthikrakra.
You have uphold the dignity and the stature of the African child in the entire Universe
You have brought back freedom & democracy into the African continent
 
Ulurholil’uhlahla lwentlonipho.
Lokuhlotshwa komntomnyama weAfrika kwilizwe liphela
Ulurholil’uhlahla obelufudula lurhwatshilizwe,
lwaza lwafukanywa ebuhlungwini betyhefu yerhambelimnyama labeentlanga
 
Ngalo ke elo sithi Halala Madiba!
ooMadib’ abadiba iindonga
Mhl’uzobhubha Madiba uze ubize mna lo
NdiliGubevukazi ndawufelindawo yakho!
 
‘Sizwe sabaThembu siyandingqinela
Ndith’umlamb’uMbashe, ingxangxasi zeTsitsa ziyandivumela
Ndithi Ahh! Dalibhunga!
 
Mandikuyeke Madiba, mandikuyeke Yem-Yem
Abafazi baseMvezo bokuthakatha!
 
Nde Rham! Nde Rham! Nde Ncincilili!!!!!!!
 
by Jessica Mbangeni
Ungamtsalela umxeba ku 0833476971 okanye 011 024 6351

 

3 comments

  1. Molo Gubevu I just want to know whether you album “Egoli” is available at music stores?
    I love you poems and songs ngeyona ndlela.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.