Home / Poetry (imibongo) / Ibuyambo – by Sivuyile Mdyogolo

Ibuyambo – by Sivuyile Mdyogolo

IBUYAMBO

Camagu camagu!
Ndiyacamagusha ndiyanqula ndiyangxengxeza
Ziqumbile zaqalekis’izinyanya ezimnyama
Ilif’elimnyama lingxathile phezukwendlw’emnyama
Zabhodl’iintaba zikabholokodlela
Yathokombis’intaba kandoda
Wadud’ujambase
Yalalinkom’isengwa
Umqol’uphandle madoda
Zayaphin’iinkosi nezibonda?
Ayaphin’amakhwahla namakhwahlakazi?
Zayaphin’izidwesha nezidwangube?
Zayaphin’iinkonde neenkondekazi?
Zayaphin’izisele zenyathi sibuze kuzw’inyathi?
Inyath’ibuzwa kwabaphambili kaloku madoda
Yabhang’inkcubeko yethu sijongile mzontsundu
Iyhuuu! Ndabhomboloza ndakhala ndangqukruleka ndanesingqala
Yasik’inimba madoda ndaxel’umfazi

Yiyo lonto kemna ndiyimbongi ndisitsho xakunamhla ndisithi
Ngcambaza nkcubeko sesizakufika
Condoba chul’ukunyathela nkcalankcalandini yenkcubeko
Inkcubeko sisixhing’esixhakaxhaka ixaka namaxhego
Inkcubeko nguxholovane omagx’ambaxa ithwala nezibhanxa

Yiyo lonto ndisithi ngolohlobo
Masibuyelen’embo mzi kantu
Embo ma-Xhosa embo
Embo ma-Zulu embo
Embo ba-Tswana embo
Embo ba-Sotho embo
Embo ma-Venda embo
Embo ma-Swati embo
Embo ma-Ndebele embo
Embo ba-Pedi embo
Embo ma-tshangane embo
Ayashukum’amathamb’alel’ukuthula madoda
The bones of our Ancestors are vibrating
The voiceless fossils of our Ancestors are speaking from the graves

Yiyo lonto ndisithi ngolohlobo
Long live African heritage long live
Long live African languages long live
Long live African cultures long live

Ngu: SIVUYILE MDYOGOLO

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.