Home / Poetry (imibongo) / IMINI YE AFRIKA (by Xolile Mgijima)

IMINI YE AFRIKA (by Xolile Mgijima)

Xhosa girls nude dancing traditional dances - AfricansIMINI YE AFRIKA (by Xolile Mgijima)

Hoyina! Hoyina!

Hoyina!

 

Ikhwelo lityala

maAfrik’aseAfrika;

 

Ikwelo lityala sizwendin’esintsundu;

 

Ndith’unendlebe

nj’unetyala mzukulwanandini kaNtu

 

Mdakandin’omnyam’ongeva

sepha,

 

Umdak’omnyam’intsimb’ukomelela.

 

Ndithi sabel’uyabizwa

Afrika wase Afri——ka.

 

Vukani maAfrika

kusile;

 

Vukani matholendin’edun’elintsund’ubusuku

buphelile;

 

Vukani kaloku

nihlab’umkhos’okhwaz’imanyan’esizweni.

 

Nibambane ngezandla

nibabonis’ukub’iAfrik’imanyen’iyimbumba.

 

Nibanonis’ukub’izizwe

zonke zeAfrika ngumtya nethung’akho ntlaba zahlukane.

 

Phakamani madoda

nihlamban’iizandla nibonis’ubuntu bakwaNtu.

 

Kwakuthi nakwenza njal’ikhul’iphangalal’iAfrika.

 

Udlobadlob’umlisela

nomthinjan’okwamankonyan’ehlotyeni;

 

Zikhaziml’intombi

zesizw’okweentyatyamb’entwasahlobo.

 

Imanyano

ngamandl’eAfrika mado—–da.

 

Lixesha maAfrik’amahle

lokuland’umlandu;

 

Lixesha kaloku

lokumilisel’intsik’eAfrika.

 

Lixesha koloku

lokubuyisel’ukuzithanda nokuzidla ngeAfrika.

 

Phakamani madoda

ningqishe ngamxhelo mnye nithethe ngazwi nye,

 

Bhinqelani phezulu

zimazi ndini zezw’iAfrik’umsebenz’uqalile.

 

Nibuyisel’isidima

somAfrika wase Afrika.

 

Niqalis’ukugungelana

sithebeni sinye nidle nonke

 

Phambili nge Afrika

Phambili!

 

Phambili ngobu Afrika

Phambi——li!

 

(Umbongo ubhalwe ngu Xolile Mgijima, uMQithi)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.