Home / Tag Archives: AmaBhaca

Tag Archives: AmaBhaca

Eastern Cape House of Traditional Leaders New Leadership

Eastern Cape House of Traditional Leaders New Leadership

The Eastern Cape Provincial Secretary of the Congress of Traditional Leaders of South Africa – CONTRALESA, Nkosi Mwelo Nonkonyana has been elected at the new chairperson of the Eastern Cape House of Traditional Leaders (ECHTL).  Nkosi Nonkonyana, Ah! Zanemvula, won this seat which has just been vacated by Nkosi Ngangomhlaba ...

Read More »

Ingcibi – Traditional surgeon named cultural ambassador

Ingcibi yakwa Bhaca Maganise Mbasane, who has circumcised 30 000 young men, with his assistant Keke Nongqotho - Xhosa Culture

Renowned Mount Frere traditional surgeon and sangoma Isaac Maganise Mbasane, who has circumcised about 30000 boys since 1984 without any of them dying, has been named cultural ambassador of the AmaBhaca nation. Traditional leaders, government officials and colleagues applauded Mbasane for ensuring the safety of traditional circumcision and initiation in ...

Read More »

Respect the Bhaca Kingdom

King Madzikane II - AmaBhaca

Dear Zwelonke, First, I must congratulate you on your historic coronation and wish you  well as you gain momentum in mastering your pivotal role to lead the Xhosa nation and restore its dignity. The event on May 15 at Nqadu was a resounding success and we equally appreciate that our ...

Read More »

KwaBhaca Kingdom Umkhosi wokukhahlela (womhlanga) 2014

Umkhosi wokukhahlela - Bhaca Royal Reed ceremony - Elundzini Royal Residence, KwaBhaca (6) - Bhaca Maidens

We recently had an opportunity to speak to the King of the Bhaca Kingdom, King Madzikane II, Ahh! Tholelengwe!!! Thandisizwe ka Dilizintaba ka Dingumhlaba ka Mabhijela i ka kaMthakathi kaQoza ka Diko ka Ncaphayi ka Madzikane ka Khalimeshe ka Vebi ka Wabane ka Didi (Zelemu) ka Lufulwenja ka Mageba ka Gumede ...

Read More »

Iziduko zakwaNtu (Ngokwezizwe zabaMbo kunye namaNguni asemazantsi)

Xhosa men in tradional clothing talking in a village, mountains behind

Eligama elithi “AmaXhosa” kwezintsuku siphila kuzo lidla ngokusetyenziswa ukuquka unintsi lwezizwe eziseMpuma Koloni. Eneneni iMpuma Koloni inezizwe ngezizwe ezinobuKumkani bazo. Umzekelo: AmaXhosa iKumkani yawo ngu Kumkani u Sigcau, Ahh! Zwelonke! isizukulwana sikaTshawe Komkhulu eNqadu kuGatyana (Willowvale). AbaThembu iKumkani yabo ngu Kumkani u Buyelekhaya Dalindyebo, Ahh! Zwelibanzi! eBumbane Komkhulu eMthatha. Kube kho amaMpondo aseMpuma nawaseNtshona, ...

Read More »