Home / Tag Archives: isiXhosa

Tag Archives: isiXhosa

Umkhosi WokuKhahlela kaXhosa – King Zwelonke Royal Trust

Umkhosi wokuKhahlela ka Xhosa, Nqadu Great Place - pics by Hlathi - Sbu Jali Tsipa of Ramesu.co.za Photography (254)

Umkhosi wokukhahlela kaXhosa ngumnyhadala ozakwanzeka rhoqo ngonyaka phaya Komkhulu eNqadu ngomhla wesine kwinyanga kaTshazimpuzi (Annual ceremony that will take at the Nqadu Great Place on the 4th of April). Ngo 2018 uKumkani uZwelonke uzakube egqiba iminyaka engamashumi amahlanu (50 years old), ngoko ke uMkhosi wokuKhahlela uzakuba ngalemini yokuzalwa kweKumkani. Ngomhla ...

Read More »

A milestone Rhodes University PhD written in isiXhosa

Dr Hlezi Kunju, who wrote his Rhodes University PhD in isiXhosa, with his family

A chance encounter between a South African music teacher and Xhosa-speaking students in Zimbabwe has led to the production of Rhodes University’s first PhD thesis in isiXhosa. Although the study unveiled little-known linkages between AmaXhosa in the Eastern Cape and a community of over 200000 others living in Mbembesi, about ...

Read More »