Home / Tag Archives: King Hintsa

Tag Archives: King Hintsa

Ukombathiswa kweNkosi kumaBomvana, Ah! Zwelikhanyile, Jalamba kaTshezi

Vuyani Gwebindlala, Ah! Zwelikhanyile - iNkosi yamaBomvane - Bomvana Traditional Council 53

Ngolwesihlanu umhla weshumi elinane kule yeKhala (14 July 2017) ibinguMbo nomXesibe kwaNoofisi Komkhulu eMgojweni eXhorha kwelamaBomvana. Le ibiyimini enkulu ngeyona ndlela, imini yokombathiswa kweNkosi kumaBomvana kwiNkqila iBomvana Traditional Council, uNkosi uVuyani Gwebindlala, Ah! Zwelikhanyile. uNkosi u Zwelikhanyile ebethatha indawo kunina omzalayo umama uNoofisi Gwebindlala, iNkosikazi yongasekhoyo uNkosi uMelibhuwa kaVulindawo kwindlu ...

Read More »

The Coronation of AmaXhosa King, HM Zwelonke Sigcawu

XHOSA KINGDOM family tree

The Coronation Ceremony of the King of AmaXhosa, His Majesty Mpendulo Sigcawu, Aah! Zwelonke! is a very noteworthy & momentous occasion. It has rekindled in many of us a sense of pride and the need for us to reconnect with our African roots. 15 May 2015 – A historic day for ...

Read More »

King Hintsa of the Xhosa Nation died on this day (12 May 1835)

King Hintsa of the Gcaleka Xhosa

King Hintsa ka Khawuta (1789 – 12 May 1835), also known as Hintsa the Great. He was the 4th paramount Chief of the Gcaleka, sub-group of the united Xhosa nation from 1820 until his death in 1835. He was born just 10 years after the beginning of 100 years of ...

Read More »

Hrh Nkosi Ngubengcuka Fadana pays tribute to King Hintsa

Ngawo lo Mhla (12th) kweka Canzibe iNyanga kumNyaka wama 1835 ilanga lathi latshona emini kwi siZwe samaGcaleka. Umthi omkhulu wawa savakala isithonga…iZulu lagqina, lazongoma litshawuzisa imibane kambe ligqekreza. Kaloku lwangcwal’ungele lahlanza iselwa, yabe njalo iKumkani uHintsa iwunabele uqaqaqa idutyulwe emilenzeni nasentloko ngu Lieutenant George Southey ngokwe miyalelo ka Governor Harry ...

Read More »