Home / Tag Archives: Xhosa poet

Tag Archives: Xhosa poet

Izingane zooMa (by Xolile Mgijima)

Xhosa mother and child, (Umama Nomntwana) SL_2009_DUGGANCRONIN

Thina sizingane zooMa Thina sizingane zomama beAfrika Thina sizingane zeendlezanekazi, intw’ezimibele mid’ebhonxe kunene Siyinzala yezikhukukaz’ezimaphik’amabalabala, Iimbelukazi zesizwe, imidak’emihle kunene Siyinzala yomama besintu oomama bakwaNtu Thina sizingane Zooma Thina sizingane zomama Sizingane zamaqhawekazi  iinkokheli zelizwe, Izisele zenyathi eziphuphuma lulwazi nemfundiso Int’ezifunde zade zayityekeza eyaseAfrik’imfundo Int’eziyazi ukusuka nokuhlala imbali yomdak’omnyama ooNolwazi kaloku ...

Read More »

Siyabonga Ngcai aka Gqoboz’imbawula/Mbawula

Siyabonga Ngcai better known as Gqoboz’imbawula/Mbawula is an Architectural Technology student at Nelson Mandela Metropolitan University. He is a praise singer poet, writer; vocalist and former pantsula dancer born and raised in Mthatha in 1989. His poetry and music, referred to Rhythm and Poetry or UmculoBuciko is more dominated by ...

Read More »

Liduduma Lidlule (by Jongi Ichule Mriga – Xhosa poet)

Liduduma lidlule Liduduma lidlule Noba lisina ngamandla Kodwa ndiyazi liseza Kuzola liphume ilanga Nhoko ezi zimanga Zisiwa ngamandla Phezukwala wam amagxa Zindenze ndifune ukuzibeka Phantsi iintambo kodwa azisayi Kundetha amandla Sele ndingundaba mlonyeni Into yokuncokola emlanjeni Kwabadala nasezintsaneni Ndisebugxwayibeni Ndiyilonto ingajongelwa ntweni Ndisuke ndayityuwa ephelelwe Sisongo suka yaphoselwa Phandle bayixusha ...

Read More »