Home / Tag Archives: Xhosa poetry

Tag Archives: Xhosa poetry

POEM-Umbongo – Ndilixhoba kulamaxhalanga by Ncumisa Garishe MaMiya

vulture-POEM-Umbongo - Ndilixhoba kulamaxhalanga by Ncumisa Garishe MaMiya

Ndilixhoba kulamaxhalanga Andiqaphele angaqiqanga  Andiqabukela endiqwalasela Andifumana ndinqweneleka  Azigqamisa ezama ukuzisondeza Ngelokufeza umnqweno wokuzanezisa Esazi nje ukuba azakuzixhaphazela AziXhobise ngamaqhinga  Elungiselela ukundiqhatha qhatha Nam ndaqabuka sele’qhasha  Ndaweni yok’nqandwa Zisuke zaqhwatywa izandla kunconywa .   Ndilixhoba kulamaXhalanga Andisosiqondamva nto nje ndiphantsi kobunzima Ubunzima obakhelwe koluxanduva  Uxanduva lokuba nesizotha ngokuzola Ukuba yiGusha ...

Read More »

Marikana (by Xolile Mgijima)

Mgcineni ‘Mambush’ Noki - Marikana Massacre

Mzi wakowethu, Sizwe sasekhaya Ma-Afrik’amahle, Sizwendin’esintsundu Kwakhona lelo xesha leenkumbulo Sikhumbul’ukuwa kwabantwana bomgquba Sikhumbul’ukuwa kwabantakwethu Sikhumbul’ukuwa kwemidak’emnyama Sikhumbul’umbon’ombi wokugraywa kwamadod’elizwe Isankenteza nangoku loo ngxokolo naloo ngxolo yevolovolo “dudu—dududu—dudududu” Lahlanz’iselwa waqhawuk’unobathana kwabaninzi Sikhumbula loo mini bantwana basekhaya Marikana, Marikana, kanti kwenzeka ntoni? Owu! Owu! Marikana Yenzek’intlekele madoda Zatyakatywa zagraywa iintsika zemizi ...

Read More »

Izingane zooMa (by Xolile Mgijima)

Xhosa mother and child, (Umama Nomntwana) SL_2009_DUGGANCRONIN

Thina sizingane zooMa Thina sizingane zomama beAfrika Thina sizingane zeendlezanekazi, intw’ezimibele mid’ebhonxe kunene Siyinzala yezikhukukaz’ezimaphik’amabalabala, Iimbelukazi zesizwe, imidak’emihle kunene Siyinzala yomama besintu oomama bakwaNtu Thina sizingane Zooma Thina sizingane zomama Sizingane zamaqhawekazi  iinkokheli zelizwe, Izisele zenyathi eziphuphuma lulwazi nemfundiso Int’ezifunde zade zayityekeza eyaseAfrik’imfundo Int’eziyazi ukusuka nokuhlala imbali yomdak’omnyama ooNolwazi kaloku ...

Read More »

Siyabonga Ngcai aka Gqoboz’imbawula/Mbawula

Siyabonga Ngcai better known as Gqoboz’imbawula/Mbawula is an Architectural Technology student at Nelson Mandela Metropolitan University. He is a praise singer poet, writer; vocalist and former pantsula dancer born and raised in Mthatha in 1989. His poetry and music, referred to Rhythm and Poetry or UmculoBuciko is more dominated by ...

Read More »