Home / Tag Archives: xolile mgijima

Tag Archives: xolile mgijima

Marikana (by Xolile Mgijima)

Mgcineni ‘Mambush’ Noki - Marikana Massacre

Mzi wakowethu, Sizwe sasekhaya Ma-Afrik’amahle, Sizwendin’esintsundu Kwakhona lelo xesha leenkumbulo Sikhumbul’ukuwa kwabantwana bomgquba Sikhumbul’ukuwa kwabantakwethu Sikhumbul’ukuwa kwemidak’emnyama Sikhumbul’umbon’ombi wokugraywa kwamadod’elizwe Isankenteza nangoku loo ngxokolo naloo ngxolo yevolovolo “dudu—dududu—dudududu” Lahlanz’iselwa waqhawuk’unobathana kwabaninzi Sikhumbula loo mini bantwana basekhaya Marikana, Marikana, kanti kwenzeka ntoni? Owu! Owu! Marikana Yenzek’intlekele madoda Zatyakatywa zagraywa iintsika zemizi ...

Read More »

Izingane zooMa (by Xolile Mgijima)

Xhosa mother and child, (Umama Nomntwana) SL_2009_DUGGANCRONIN

Thina sizingane zooMa Thina sizingane zomama beAfrika Thina sizingane zeendlezanekazi, intw’ezimibele mid’ebhonxe kunene Siyinzala yezikhukukaz’ezimaphik’amabalabala, Iimbelukazi zesizwe, imidak’emihle kunene Siyinzala yomama besintu oomama bakwaNtu Thina sizingane Zooma Thina sizingane zomama Sizingane zamaqhawekazi  iinkokheli zelizwe, Izisele zenyathi eziphuphuma lulwazi nemfundiso Int’ezifunde zade zayityekeza eyaseAfrik’imfundo Int’eziyazi ukusuka nokuhlala imbali yomdak’omnyama ooNolwazi kaloku ...

Read More »

Ziphin’iinkomo zobawo madoda – Xolile Mgijima

Koda kubenini mawethu, koda kubenini zidwesha nani zidweshakazi?Koda kubenini mlisela nomthinjana kaNtu? Yhini na sabukela ungqib’umhla nezolo. Yhini na sahlala bhaxa iinkomo zeAfrika zingekabuyi,,, Ziphin’iinkomo magwalandini? Ziphin’iinkomo sizwe seAfrika? Senisoyika nokuzikhomba na? Najika nangabelusi benkomo zenu kutheni?Kudala sijong’enkalweni azibuyi…. Koda kubenini na siselusa iinkomo zoobawo sizelusela abany’abantu. Mazibuy’inkomo magwalandini,,Niguquke nangamaRhanuga ...

Read More »