Home / Events / Umkhosi WokuKhahlela kaXhosa – King Zwelonke Royal Trust
Umkhosi wokuKhahlela ka Xhosa, Nqadu Great Place - pics by Hlathi - Sbu Jali Tsipa of Ramesu.co.za Photography (254)

Umkhosi WokuKhahlela kaXhosa – King Zwelonke Royal Trust

Umkhosi wokukhahlela kaXhosa ngumnyhadala ozakwanzeka rhoqo ngonyaka phaya Komkhulu eNqadu ngomhla wesine kwinyanga kaTshazimpuzi (Annual ceremony that will take at the Nqadu Great Place on the 4th of April). Ngo 2018 uKumkani uZwelonke uzakube egqiba iminyaka engamashumi amahlanu (50 years old), ngoko ke uMkhosi wokuKhahlela uzakuba ngalemini yokuzalwa kweKumkani.

Umkhosi wokuKhahlela ka Xhosa, Nqadu Great Place - pics by Hlathi - Sbu Jali Tsipa of Ramesu.co.za Photography (254)

Ngomhla weshubi elinantathu kulekaCanzibe bekukho indibano Komkhulu eNqadu ngalomnyhadala. IKumkani yamaXhosa, uKumkani uZwelonke kaXolilizwe, iwuseka ngaphantsi kweKing Zwelonke Royal Trust. Ezona njongo zawo kukuphuhlisa uluntu ngokuthi avule iingcango zaKomkhulu kubekho intsebenziswano Ngoko ke iKing Zwelonke Royal Trust ibone ibulumko into yokuba iqale iye ebantwini izivele izimvo zabo. UJessica Mbangeni ongomnye wabaququzeli bale Trust uthe, “Sihleli phantsi neKumkani, wathi uKumkani ‘ndicediseni, ndifuna isizwe sam siphuhle’.” IGubevukazi lakwaMbangeni liqhube lenjenje, “uKumkani wethu siyamva lonke ixesha ethetha kooMabonakude nakooNomathotholo, ecela ukuncediswa nguRhulumente ukuba isizwe sethu siphuhle.”Wongeze wathi yilonto iKing Zwelonke Royal Trust ithe mayiqale iye ebantwini ive izimvo zabo. “Bazazi ukuba bayafuna na bona ukuphuhla, ukuze balungele impuhliso. Ukuze baphuhle nabo babesisandla esiphuhlisayo”. Ugxininise ngelithi uluntu maluthathe ingxaxheba ekwenzeni imisebenzi yalo, kwaye ibe kwalulo oluqinisekisa ukuba iziqhamo zemisebenzi yalo baluxhanyulwe kwalulo. Ekhuthaza nangelithi iimpahla zesikolo zabantwana balo mazithungwe luluntu. IKing Zwelonke Royal Trust izakuncedisa nasekufundisweni kwabantwana. Imibono yezoshishino ezakudala ingqesho nayo izakuxhaswa yiKing Zwelonke Royal Trust.

UBawo uSonwabile Mancotywa, uQhinebe, uGqugqugqu, uzithonga zithathu, uDuka namahlathi, Umth’ omde owavelela eHoyita, oyintloko yeziko elingumgcini mafa nenkcubeko iNational Heritage Council, ulivile naye ikhwelo laKomkhulu loMkhosi wokuKhahlela. Uthe lonyaka uzayo ka 2018 awuzufana neminye iminyaka. Kwaqhube esithi, “Thina njengequmrhu lokugcina amafa elizweni lakowethu, elethu igalelo kukukhumbuzana nokuhlaziya ingqondo zalemvelaphi yethu…” Ugqugqugqu uqhubeke ngelithi uke wabonisana noMphathiswa uNathi Mthethwa ngomba wokungahoyeki kwamadlaka eKumkani neeKumkanikazi zakwaNtu; amaGorha namaGorhakazi akwaNtu, bangqiba kwelithi kufuneka lamangcwaba azakwenziwa iindawo ezibalulekileyo zokuhambela. Akusetyenziswa ekufundiseni imbali yakwaNtu. Kulalonje, izakuncedisa nakwezoqoqosho kuba nabakhenkethi bazawuba nomdla wokwazi banzi ngalembali. OkaMancotywa uthembisile ukuba uzawuphinde abuye aqinisekise ukuba zonke izithembiso azenzileyo kuKumkani uZwelonke ziyaphumelela. Beyi National Heritage Council bazakuncedisa bebambisene ne SATMA, le ikhokhelwe nguGqirha Dumisani Goba, baxhasa ngezinto ezinintsi esingabula kuzo ubuxhakaxhaka beqonga lesandi nomculo yodidi oluphezulu (PA system)  kunye nezinye izinto ezinintsi.

Abantu lulomsitho walonyaka baze bephethe izipho abathe bayoKhahlela ngazo kwiKumkani. Bekukho iiNkokheli zeSojini, amaXhosa azinze eZimbabwe ekhokelwa nguBawo uNyawuza, uThahla kaNdayeni athe ayokuKhahlela kwiKumkani, Ah! Zwelonke! Umthungi weejezi zodidi oluphezulu kunye neekawusi zikanokutsho, uLaduma Ngxokolo, uNyawuza, uThahla kaNdayeni, uZiqelekazi, uHlambangobubende amanzekhona we MaXhosa by Laduma, naye ukhale kwiKumkani, Ah! Zwelonke! Ukanti nomfo wasemaXesibeni, uMbathane, uKhandanyawana, uMzwandile Voyi osuku kwisebe lezindlu iHuman Settlements Department, Estate Agency Affairs Board (EAAB), naye ufumene ithuba lokuKhahlela kwiKumkani, Ah! Zwelonke! Uze ephethe izinto ezizi Learnerships ephathele ulutsha olazukuxhotyiswa ngamava okuthethingisa izindlu. Oosomashinini bebephume ngobunintsi, amagosa kaRhulumente, iinkokheli zemveli, ulutsha noluntu ngokubanzi. IbinguMbo nomXesibe! Ibisengamagqabantshintshi nje kodwa, kuba owona Mkhosi wokuKhahlela ngulo uzakuba kulonyaka uzayo, xa uKumkani uZwelonke egqiba iminyaka engamashumi amahlanu esidla amazimba. Ah! Zwelonke!

Amasango aKomkhulu avuliwe, iKumkani, amaphakathi wayo, kunye nesigqeba sakhe sonke silinde ukumamele imibono yoluntu. Uvula iingcango zonke nje kuba esithi isizwe masidlale indima ekuzeni nezisombulo ezizakususa ikati eziko kuma-Afrika. Amadoda mawakhahlele abafazi bayiyizele!

inqaku libhalwe ngu Hlathi – Sbu Jali Tsipa

Comments

comments

Check Also

Dr Hlezi Kunju, who wrote his Rhodes University PhD in isiXhosa, with his family

A milestone Rhodes University PhD written in isiXhosa

A chance encounter between a South African music teacher and Xhosa-speaking students in Zimbabwe has ...