Home / Poetry / Yiyani makwedin’iyanikhwaz’i Silimela! by Xolisile Mari

Yiyani makwedin’iyanikhwaz’i Silimela! by Xolisile Mari

 

Xhosa Initiates - abakhwetha (photo by Brent Stirton)
Abakhwetha (photo by Brent Stirton)

Yiyani makwedin’iyanikhwaz’iSilimela!
Yiyani booXholovane kudala nisifundekela!
Kalok’ukunzim’ukuthethanani nikhonkonkotha!

Kalokukunzim’ukunichubela ngezidl’uMzi nifeketha!
Khulani makwedini nibe ngamadoda!
Khulani kuzokwand’amadoda!
Sabelani niyabiiiiiiiiiiizwa!
Zaningaweselis,amadod’antliziyo zizezonina!
Zeningawamamel’amadod’afana nooTiyo!
Zeningabanak’abafana nooMhlakaza!
Sinje namhlanje kungenxayabo!
Size namhlanje kukubavumela!
Indlel’ikhonjwe ngooMqhayi makwedini!
Yakhonjwa ngooJongilanga bafondini!
Nobe niziyekel’ubanisivanga!
Thin’abangumlumiso wabo ngenxa yenu!
Thin’esithukwayo ngelifa lenu!
Indod’ibonwa ngenduma kwelakoweth’eMaXhoseni!
Oomakot’ingemikrwelo ngenxa yokutheza!
Bhasopha walahleka zezaseMLungwini!
Nanamhla basyifun’indlel’abayifuman’abalandel’aBaMhloph’aBeLungu!
Ikowethu likufutshane kuba liseBudodeni!
Kulapho bafela khona nOoKhokho beeeeeeeethu!
Ndiyekeni niyaz’thand’iindaaaba!

(Umbongo ubhalwe ngu Xolisile Mari)

ipapashwe kumhla wesibini kwinyanga ye Silimela kunyaka washumi amabini aneshumi elina-ne!

Comments

comments