Home / Poetry / Ziphin’iinkomo zobawo madoda – Xolile Mgijima

Ziphin’iinkomo zobawo madoda – Xolile Mgijima


Cattle thieves - zemk'iinkomo magwalandini
Koda kubenini mawethu, koda kubenini zidwesha nani zidweshakazi?

Koda kubenini mlisela nomthinjana kaNtu? Yhini na sabukela ungqib’umhla nezolo. Yhini na sahlala bhaxa iinkomo zeAfrika zingekabuyi,,, Ziphin’iinkomo magwalandini? Ziphin’iinkomo sizwe seAfrika? Senisoyika nokuzikhomba na? Najika nangabelusi benkomo zenu kutheni?

Kudala sijong’enkalweni azibuyi…. Koda kubenini na siselusa iinkomo zoobawo sizelusela abany’abantu. Mazibuy’inkomo magwalandini,,Niguquke nangamaRhanuga na lento seningahoyang’iintango zoyihlo. Koda kubenini mzi kaNtu? Ingab’ooyihlo noonyoko nibabon’ukungabinanyani nobutyhakala na ngokulwa bafe befel’iinkomo zabo? Ingaba nibabon’ubumfama na? Ziphin’iinkomo zobawo madoda? Afrika! Afrika! Afrika!

Comments

comments